Fjellstyret

Statsallmenningene i Namsskogan

I Namsskogan er det 8 statsallmenninger som tilsammen utgjør et areal på 535.000 dekar. Namsskogan fjellstyre forvalter statsallmenningene og bruksretter som beite, seterbruk, storviltjakt, småviltjakt og fiske.

 

Fjellstyrets virksomhet reguleres av Fjelloven med forskrifter: Fjellstyret skal "arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern- og friluftsinteressene".

 

 

Beitebruk

De viktigste jorbrukstilknyttede allmenningsrettene i Namsskogan idag er knyttet til beiteretten og utvisning av tilleggsjord.

 

Antall beitebrukere har gått drastisk ned siden midten av 1990-tallet. I 2011 beitet 5 sauebesetninger på statsallmenning, og i 2017 er det 2 igjen. Det er utstedt 3 kontrakter for leie av tilleggsjord og det er utstedt feste på 4 gjeterbuer.

 

Statsallmenningen i Namsskogan inngår i tre ulike beitedistrikt: Vester Namdal, Østre Namdal og Bindal/Kappfjell. Det er reindriftsforvaltningen som fastsetter øvre reintall for distriktene.

 

Jakt og fiske

Forvaltningen av jakt- og fiskeretten er regulert i Fjellovens kap XI og XII.

 

Fjellstyret har som mål å opprettholde og helst øke interessen for forvaltning og bruk av jakt- og fiskeressursene slik at man oppnår den optimale økonomiske gevinsten på lang sikt. I dette ligger det at fjellstyret prioriterer god tilrettelegging, sørger for kunnskapsbasert og dokumentert forvaltning og sørger for å gi god brukertilgang i så store deler av året som mulig.

 

 

 

Statskog SF

Det er Statskog SF som forvalter grunneierrettene på statsallmenningene.

 

Det er 50 festekontrakter på hytter og naust på statsallmenningene i Namsskogan. Statskog og fjellstyret deler festeinntektene 50/50.

 

elgokse_moen_2017.jpg
Westinhytta1.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 21 gjester og ingen medlemmer på besøk.