Storviltjakt

Elgjakt 

 

Elgjakt-2010--Fossmo-Namst

Jaktfeltene for elgjakt på statsallmenningene i Namsskogan ligger i et stort vald kallt "Region Nord". 7 av jaktfeltene er ren statsallmenning. De fleste jaktfeltene leies ut i 2 eller 3 perioder. 

 

Terrengene byr på typisk namdalsnatur, der granskogen dominerer i de lavereliggende områdene. Mange myrer og fuktdrag gir godt sommerbeite, og her finner man også gode posteringsplasser. Ofte står elgen i fjellskogen, der bjørk og delvis furu er dominerende treslag. Ett av jaktfeltet går inn i Børgefjell nasjonalpark, noe som gir en ekstra naturopplevelse for mange jegere.

 

Jaktidsrammen på elg i Namsskogan kommune er 25. september til 23. desember. Namsskogan fjellstyre har vedtatt at ordinær jakt på statsallmening slutter 30. november. Fjellstyret har også lagt inn et minimum på 5 dager brunstfredning i starten av oktober.

Tildelingen ligger på 1 fellingsrett pr 3-5000 dekar. Det er tradisjonelt mange søknader på ledige jaktfelt. Ledige jaktfelt lyses ut fra 1. april hvert år med søknadsfrist 1. mai. Søknadsprosedyren foregår i sin helhet på www.inatur.no sammen med resten av fjellstyrene i Norge. 

På Inatur finner du også prisene for elgjakt. Grunnavgift er på kr 4.000,- pr dyr (forskudd). Forskuddet trekkes fra ved oppgjør etter felling, og man kommer ut med en kilospris som varierer med vekt. Det er kun personer som er bosatt i Norge som kan jakte storvilt på statsallmenning. Se prisliste 2017 her.

 

Så snart elgjaktlagene er ferdige med sine kontrakter legges det ut 2- og 3-dagers jaktkort med fellingsrett på 1 eller 2 dyr. Her kan man prøve seg alene som jeger eller sammen med jaktkompiser. Etter felling betales dyret ut fra samme prisliste som under kontraktsperiodene, men med et fratrekk på kr 10,- pr kilo. Fra og med 6. november er det kun jakt på elg med dagskort. Er du interessert i denne type jakt så følg med på Inatur - der vil ulike jaktfelt med ulike fellingsretter bli lagt ut fortløpende så lenge det er dyr igjen på kvoten (se mer her).

 

Fjellstyret er behjelpelig med å gi mer informasjon om hvert enkelt jaktfelt og bidra til å skaffe overnatting. De fleste jaktfeltene er imidlertid godt dekket med mulighet for overnatting i fjellstyrehytte.

 

Namsskogen er reinbeiteområde og tidvis kan det være rein i jaktfeltene, særlig fra slutten av oktober og utover. Vi oppfordrer derfor til å ta særlig hensyn når reinen er i terrengene, Jfr Reindriftsloven og Hundeloven.


Statistikkene viser at vi har en bra elgstamme med god kjønnsbalanse og god kalveproduksjon. Fellingsprosenten på statsallmenningene har de siste årene ligget på 90-95 %.  Sett-elg pr jegerdagsverk viser at elgstammen er i vekst. Årlig felles det 140-160 elg i Namsskogan pr år.

 

Viltrådet i kommunen har som mål at vi ikke skal ha mer enn 20 dyr i irregulær avgang på vei og jernbane pr år. For å bidra til demping av irregulær avgang brøytes skogsbilveier om vinteren slik at de fungerer som ledeveier for elgen. Andre traseer pakkes med snøscooter. Hvert år fjernes gjenvekst (ny vegetasjon) langs vei og jernbane. Under jakta er vi sparsomme med uttak av produksjonsdyrene (voksne kyr).

 

Les mer om Sett-Elgdata fra Namsskogan kommune, siste versjon fra 2016 her.

 

Bestemmelser elg- og hjortejakt på statsallmenningene i Namsskogan.
Reaksjoner ved brudd på kontrakt under elg- og hjortejakt på statsallmenning i Namsskogan.

 

HJORTEJAKT
Hjortebestanden i Namsskogan er liten, men i vekst. Fossmoen statsallmenning ligger i et større hjortevald kalt "Bjørhusdal og Nessan fellesvald", som har 5 dyr tilgjengelig på kvoten. Jakt på hjort tilbys jegere som jakter elg på Fossmo-Namstad. Utover det selges det ikke jakt på hjort på statsallmenningene i Namsskogan.

fjelloppsyn_storgaasvatn.jpg
Westinhytta1.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 32 gjester og ingen medlemmer på besøk.