Namsskogan fjellstyre

GENERELT

Namsskogan fjellstyre forvalter 535.000 daa med statsallmenning med bruksretter som beite, seterbruk, storviltjakt, småviltjakt og fiske. Fjellstyret har 16 hytter for utleie, noen ved vei - andre i fjellet. De fleste hyttene ligger i tilknytning til fiskevann der båter er tilgjengelige.

Fjellstyrets virksomhet reguleres av Fjelloven med forskrifter. I henhold til Fjelloven skal fjellstyret "arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern- og friluftsinteressene".

Fjellstyret har 2 ansatte Fjelloppsyn som ivaretar den daglige drifta av bruksrettene.

Les Fjelloven her.

Jakt og fiske

Allmennheten forbinder statsallmenningene og fjellstyret som en tilbyder av jakt og fiske. Småviltjakt, storviltjakt og fiske betyr mye i Namsskogan, og jakt- og fiskekulturen står sterkt. Fjelloven åpner for differansiering av innenbygdsboende og utenbygdsboende, men i Namsskogan mener vi at ressursgrunnlag og plass er så god at alle er like velkomne.

Namsskogan fjellstyre har som mål å opprettholde og helst øke interessen for forvaltning og bruk av jakt- og fiskeressursene slik at man oppnår den optimale økonomiske gevinsten på lang sikt. I dette ligger det at fjellstyret prioriterer god tilrettelegging, sørger for kunnskapsbasert og dokumentert forvaltning og sørger for å gi god brukertilgang i så store deler av året som mulig.

Statskog SF

Det er Statskog SF som forvalter grunneierrettene på statsallmenningene.Det er 50 festekontrakter på hytter og naust på statsallmenningene i Namsskogan. Statskog og fjellstyret deler festeinntektene 50/50.