Statsallmenningene i Namsskogan

saubeite.jpg

BEITEBRUK

De viktigste jordbrukstilknyttede allmenningsrettene i Namsskogan er knyttet til beiteretten og utvisning av tilleggsjord.

Antall beitebrukere har gått drastisk ned siden midten av 1990-tallet. I 2011 beitet 5 sauebesetninger på statsallmenning, og i 2017 er det kun 2 igjen. Det er utstedt 3 kontrakter for leie av tilleggsjord og det er utstedt feste på 4 gjeterbuer.

Statsallmenningen i Namsskogan inngår i tre ulike beitedistrikt: Vestre Namdal, Østre Namdal og Bindal/Kappfjell. Det er reindriftsforvaltningen som fastsetter øvre reintall for distriktene.

 

JAKT OG FISKE

Forvaltningen av jakt- og fiskeretten er regulert i Fjellovens kap XI og XII.

Fjellstyret har som mål å opprettholde og helst øke interessen for forvaltning og bruk av jakt- og fiskeressursene slik at man oppnår den optimale økonomiske gevinsten på lang sikt. I dette ligger det at fjellstyret prioriterer god tilrettelegging, sørger for kunnskapsbasert og dokumentert forvaltning og sørger for å gi god brukertilgang i så store deler av året som mulig.

 

STATSKOG SF

Det er Statskog SF som forvalter grunneierrettene på statsallmenningene.Det er 50 festekontrakter på hytter og naust på statsallmenningene i Namsskogan. Statskog og fjellstyret deler festeinntektene 50/50.