Motorferdsel på statsallmenning

Fjellovens § 12 ble endret i 2015, og ny ordlyd i § 12 3. ledd er som følger:

"Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka".


Namsskogan fjellstyre innvilger en generell grunneiertillatelse til motorisert ferdsel i medhold av formål direkte hjemlet i motorferdsellov med tilhørende forskrift som gjelder:

 • Formål beskrevet i motorferdsellovens § 4

 • Formål beskrevet i nasjonal motorferdselforskrift § 2

Samt til gitte dispensasjoner med kurante formål i medhold av nasjonal forskrift som:

 • Ervervsmessig kjøring (§ 5a) unntatt innenfor Børgefjell nasjonalpark i Smalåsen statsallmenning

 • Bruk av snøscooter til kjøring av transport og bagasje til egen hytte (§ 5c), samt til leid fjellstyrehytte (eget vedtak § 6).

 • Transport av ved (§ 5 e) forutsatt framvist kvittering på utvist vedteig fra Statskog SF

Fjellstyret ønsker følgende søknader til vurdering før grunneiertillatelse blir gitt/begrenset/avslått:

 • Opparbeiding og preparering av skiløyper (§ 3 e i nasjonal forskrift)

 • Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser (§ 3 d i nasjonal forskrift)

 • Ervervsmessig kjøring innenfor Børgefjell nasjonalpark i Smalåsen statsallmenning (§ 5a i nasjonal forskrift)

 • Transport av funksjonshemmede (§ 5b i nasjonal forskrift)

 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende (§ 5d i nasjonal forskrift)

 • Kjøring i spesifisert utmarksnæring (ny § 5a i nasjonal forskrift)

 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser (ny § 5b i nasjonal forskrift)

 • Alle søknader vurdert etter motorferdsellovens og nasjonal forskrifts § 6 (alle unntak med særlig behov inkl barmarkskjøring og fly/helikopter)

 • Etablering av faste kjøreleier/rekreasjonsløyper/isfiskeløyper (ny § 4a og §8 i nasjonal      forskrift)

Statskog SF vil bli hørt i de saker de krever:

Etablering av snøscooterløyper/faste kjøreleier
Skiløyper som krever skogrydding
Saker som gjelder lokale bestemmelser for motorferdsel
Alle saker som gjelder barmarkskjøring og bruk av fly/helikopter, med unntak av uttransport av felt storvilt.

Inntil ny praksis er etablert vil alle søknader, bortsett fra de som er klarert gjennom dette vedtaket, bli lagt fram for fjellstyret. Hastesaker er delegert til daglig leder sammen med fjellstyrets leder å avgjøre. Søknader om grunneiertillatelse sendes namsskogan@fjellstyrene.no