Jordbruk

De viktigste jorbrukstilknyttede allmenningsrettene i Namsskogan er idag knyttet til beiteretten og utvisning av tilleggsjord.

Antall beitebrukere har gått drastisk ned siden midten av 1990-tallet. I 2011 beitet 5 sauebesetninger på statsallmenning, og i 2018 er det 2 igjen. Det er utstedt 3 kontrakter for leie av tilleggsjord og det er utstedt feste på 4 gjeterbuer.

Statsallmenningene i Namsskogan inngår i tre ulike beitedistrikt: Vestre Namdal, Østre Namdal og Bindal/Kappfjell. Det er reindriftsforvaltningen som fastsetter øvre reintall for distriktene.